Privacyreglement

De Vereniging van Eigenaars Residentie De Burghave (de V.v.E.) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid vastgelegd van onze V.v.E. waarin we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De V.v.E. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt onder andere het volgende met zich mee:

 • Dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement.
 • Dat de verwerking[1] van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons zijn verstrekt.
 • Dat wij zullen vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.
 • Dat wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.
 • Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, dat wij die zullen respecteren en dat wij u daar zo nodig op zullen wijzen.

Als V.v.E. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij de V.v.E. van de Residentie de Burghave, t.a.v. de directie, Provinciënlaan 5, 2101 SP  Heemstede, bestuur@burghave.nl,  020-5289154.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de V.v.E. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 1. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het beheer over het gemeenschappelijk bezit. In het kader van dit doel is het bestuur van de V.v.E. op grond van de toepasselijke reglementen verplicht een register aan te leggen van eigenaars en gebruikers.
 2. Het verlenen van de diensten waar u op basis van het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk reglement recht op hebt als bewoner van Residentie de Burghave.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

Algemeen:

 • Naam/voornamen/voorletters/ tussenvoegsel
 • Titel(s)
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer(s)
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Bankrekeningnummer
 • Naam organisatie

Uitsluitend (aspirant) eigenaars/bewoner

 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Overlijdensdatum
 • Burgerlijke staat
 • Voertuig kentekenplaat

Uitsluitend medewerkers

 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Overlijdensdatum
 • Burgerlijke staat
 • Salarisgegevens

 

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement. Wij als V.v.E. geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

In Residentie de Burghave is er cameratoezicht bij de entrees. Met de camera’s willen we zorgen voor meer veiligheid. Wij gaan zorgvuldig met de camerabeelden om en delen die, als dat noodzakelijk is, alleen met de politie.

Medische gegevens

Indien aan het bestuur medische gegevens worden verstrekt in het kader van de behartiging van het belang van een of meer eigenaars, dan worden deze medische gegevens niet bewaard, tenzij de belanghebbende eigenaar daartoe verzocht heeft. Op diens verzoek worden ze ook direct weer verwijderd.

Bewaartermijn

De V.v.E. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na de periode van eigendom of gebruik van een appartementsrecht en worden de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle dossiers, zowel papieren als digitale zijn geschoond.
 • Met alle bedrijven die via ons over uw persoonsgegevens beschikken zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

 Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de akte en/of (model)reglement. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacyreglement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Informatie

Nieuwe eigenaars en gebruikers zullen door het bestuur of in opdracht van het bestuur op de hoogte worden gebracht van dit privacyreglement, door verstrekking van dit reglement. Tevens dienen nieuwe eigenaars en gebruikers de toestemmingsverklaring, welke dient als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen.

 

 

[1] ‘Verwerking’ staat voor alles wat er met persoonsgegevens gedaan kan worden, zoals: verzamelen, opslaan, aanpassen, doorgeven, vernietigen, beveiligen e.d.