Toelating tot bewoning

Koopt u een appartement in Residentie de Burghave dan dient u conform het Reglement van Splitsing van Residentie de Burghave toelating te vragen aan de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars om het appartement te mogen bewonen. De ledenvergadering heeft deze procedure gedelegeerd aan de toelatingscommissie.

Deze procedure bestaat uit drie stappen:
1. Een medische keuring;
2. Een kennismaking met de directeur algemene zaken;
3. Een kennismaking met de toelatingscommissie, bestaande uit drie leden.

De medische keuring toetst of een aspirant-bewoner bij binnenkomst “redelijkerwijs in staat geacht kan worden tenminste gedurende de eerste vijf jaar nog volledig zelfstandig en onafhankelijk in een appartement woonachtig te kunnen zijn”. Concreet beoordeelt de keuringsarts uw geestelijke gezondheid en of er sprake is van een progressieve ziekte die op redelijke termijn zal leiden tot een sterke toename in de behoefte aan zorgverlening en ondersteuning.

De keuring vindt plaats door een arts die door het bestuur wordt aangewezen. Houdt u er rekening mee, dat de periode voor het plannen van een keuringsafspraak ongeveer 3 tot 4 weken is. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de aspirant-bewoner.

Waarom TTB?

Residentie de Burghave vormt een woongemeenschap van zelfstandige senioren. De TTB-procedure dient als doel:

1. Het behouden van het karakter van de Vereniging als een woongemeenschap van en voor senioren;
2. Het vermijden dat de serviceflat een zorginstelling wordt en/of dat imago krijgt;
3. Het voorkomen en beperken van overlast bij andere bewoners; 
4. Het voorkomen van teleurstellingen bij nieuwe bewoners en hun familie;
5. Het voorkomen en/of vermijden van een onevenredige belasting van de medewerkers en/of bewoners.

Naast bovenstaande is een aantal andere criteria van belang.

Criterium zelfredzaamheid:
Aspirant-eigenaar(s)/bewoner(s) zijn op het moment van de TTB-aanvraag zelfredzaam en er mag redelijkerwijze verwacht worden dat zij dat nog vijf jaar blijven. De zelfredzaamheid blijkt uit het volgende:
1. Zij zijn mobiel en daardoor in staat om binnen en buiten de Vereniging aan het sociale leven deel te nemen. 
2. Zij hebben regie over hun leven en worden geacht hun problemen op te lossen zonder permanent aangewezen te zijn op de hulp van anderen.
3. Zij zijn in staat normale activiteiten in het dagelijks leven, zoals persoonlijke verzorging, koken en het huishouden, zonder structurele professionele hulp te doen. 

Criterium gezondheid:
1. Aspirant-eigenaar(s)/bewoner(s) zijn op het moment van de TTB-aanvraag gezond en hebben in elk geval geen progressieve ziekte waardoor redelijkerwijze verwacht kan worden dat zij binnen vijf jaar lichamelijk, cognitief of psychisch niet meer zelfstandig kunnen functioneren.
2. Bovenstaande blijkt uit de uitslag van een medische keuring, die op basis van de hierboven genoemde zelfredzaamheid criteria wordt afgenomen, bij een door het bestuur aangewezen keuringsbedrijf of huisarts.

Criterium financiële draagkracht:
1. Aspirant-eigenaar(s)/bewoner(s) beschikken op het moment van de TTB-aanvraag over voldoende financiële middelen om de maandelijkse servicekosten te kunnen betalen. Dat kan blijken uit:
–  het maandelijks inkomen: AOW plus pensioen;
– de omvang van het eigen vermogen.
2. De aspirant-eigenaar(s)/bewoner(s) dienen daartoe de volgende stukken te overleggen:
– bewijs van inkomen (laatste jaaropgaaf met recente loonstrook, werkgeversverklaring, AOW-overzicht, pensioenoverzicht of een inkomensverklaring van de Belastingdienst over het voorgaande jaar) en/of;
– bewijs van vermogen: de laatst ontvangen definitieve belastingaanslag + de laatste aangifte Inkomstenbelasting. Bij verkoop van de huidige woning: een kopie van een recent taxatierapport of van de verkoopakte (indien reeds verkocht).
3. Bij twijfel kan het bestuur een onafhankelijk accountant inschakelen op kosten van de aspirant-eigenaar(s)/bewoner(s).