Vereniging van Eigenaars

Residentie “De Burghave” is een Vereniging van Eigenaars (VvE). Wat betekent dat precies? Hoe ziet de structuur van de vereniging eruit? Hoe zit het met de financiën en hoe vraagt u toestemming tot bewoning van een appartement aan? U leest het allemaal op deze pagina.

_avrdsc9338web (2)

De Vereniging

De Burghave is bij de oprichting door middel van een splitsingsakte gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van de vereniging.

Wie een woning koopt, koopt in feite slechts de grond onder de woning en wordt door natrekking eigenaar van de woning. Bij woningen boven elkaar is dit niet mogelijk, omdat deze op/boven hetzelfde perceel grond staan. In die gevallen wordt de grond gesplitst in appartementsrechten. De verkrijger van een appartementsrecht wordt mede-eigenaar van de grond en door natrekking mede-eigenaar van het gebouw dat op die grond staat, en verwerft bovendien het exclusieve recht een deel van dat gebouw te gebruiken (het appartement).

De grond en het gebouw hebben nu dus meerdere eigenaren. Die eigenaren gezamenlijk vormen van rechtswege de Vereniging van Eigenaars. Dit betekent dat men door de koop van het appartement automatisch lid wordt en dus niet het lidmaatschap kan weigeren of opzeggen. Het VvE-lidmaatschap eindigt wanneer men ophoudt appartementseigenaar te zijn.

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van de appartementsrechten. Hieronder valt het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken, maar bij De Burghave ook de uitgebreide dienstverlening. Welke zaken gemeenschappelijk zijn, staat beschreven in de splitsingsakte.

 

Structuur

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de VvE. Minimaal twee keer per jaar komt de ledenvergadering bijeen (begroting en jaarrekening). De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de ‘Stichting Bestuur Burghave’. De ‘Stichting Bestuur Burghave’ heeft ten doel het behartigen van de belangen van de eigenaren en bewoners van De Burghave, het beheren van de middelen van de VvE en het optreden als bestuur (conform het Burgerlijk Wetboek).

Het bestuur wordt geadviseerd door een aantal commissies:

  • Onderhoudadviescommissie
  • Bewonerscommissie
  • Interieurcommissie
  • Recreatiecommissie
  • Voedingscommissie
  • Bibliotheekcommissie
  • Tuincommissie

De leden van het bestuur en de Onderhoudadviescommissie kunnen bestaan uit bewoners en externe leden. De leden van de overige commissies bestaan uit bewoners.

_avrdsc9362-bewerkt test (2)

Financiën

Jaarlijks wordt de exploitatiebegroting opgesteld en vastgesteld in de ledenvergadering. Alle kosten die in de exploitatiebegroting zijn opgenomen, worden betaald uit de servicekosten en het voorschot op de energiekosten.

Jaarlijks wordt de jaarrekening aan de leden gepresenteerd. Een tekort in het exploitatieresultaat wordt gefinancierd, na instemming van de leden, uit de algemene reserve. Een overschot wordt, met instemming van de leden, toegevoegd aan de algemene reserve.

Groot onderhoud en vervanging wordt gefinancierd uit de onderhoudsreserve. Maandelijks wordt een deel van de servicekosten aan deze onderhoudsreserve toegevoegd. Het onderhoud wordt gepland op basis van een meerjaren onderhoudsplan. Het gebouw verkeert in goede staat en ziet er zeer verzorgd uit. Aangezien er voldoende middelen aanwezig zijn in de onderhoudsreserve worden de leden niet verrast met eenmalige bijdragen ten aanzien van groot onderhoud of vervanging.

Jaarlijks vindt er een controle plaats op de financiële administratie door een accountant en wordt een beoordelingsverklaring afgegeven.

Toelating tot bewoning

Koopt u een appartement in De Burghave dan dient u conform het Reglement van Splitsing van De Burghave toelating te vragen aan de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars om het appartement te mogen bewonen. De ledenvergadering heeft deze procedure gedelegeerd aan de toelatingscommissie.

Deze procedure bestaat uit drie stappen:

  1. een medische keuring
  2. een kennismaking met de directeur algemene zaken
  3. een kennismaking met de toelatingscommissie, bestaande uit drie leden

De medische keuring toetst of een bewoner bij binnenkomst “redelijkerwijs in staat geacht kan worden tenminste gedurende de eerste vijf jaar nog volledig zelfstandig en onafhankelijk in een appartement woonachtig te kunnen zijn”. Concreet beoordeelt de keuringsarts uw geestelijke gezondheid en of er sprake is van een progressieve ziekte die op redelijke termijn zal leiden tot een sterke toename in de behoefte aan zorgverlening en ondersteuning.

De keuring vindt plaats door een arts die door het bestuur wordt aangewezen. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de aspirant-bewoner.

Beschikbare appartementen

Voor een overzicht van de beschikbare appartementen klikt u op onderstaande button.

Beschikbare appartementen