Vereniging van Eigenaars

Residentie de Burghave is een Vereniging van Eigenaars (V.v.E.). Wat betekent dat precies? Hoe ziet de structuur van de Vereniging eruit? Hoe zit het met de financiën? U leest het allemaal op deze pagina.

_avrdsc9338web (2)

De Vereniging

Residentie de Burghave is bij de oprichting door middel van een splitsingsakte gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van de Vereniging.

Wie een woning koopt, koopt in feite slechts de grond onder de woning en wordt door natrekking eigenaar van de woning. Bij woningen boven elkaar is dit niet mogelijk, omdat deze op/boven hetzelfde perceel grond staan. In die gevallen wordt de grond gesplitst in appartementsrechten. De verkrijger van een appartementsrecht wordt mede-eigenaar van de grond en door natrekking mede-eigenaar van het gebouw dat op die grond staat, en verwerft bovendien het exclusieve recht een deel van dat gebouw te gebruiken (het appartement).

De grond en het gebouw hebben nu dus meerdere eigenaren. Die eigenaren gezamenlijk vormen van rechtswege de Vereniging van Eigenaars. Dit betekent dat men door de koop van het appartement automatisch lid wordt en dus niet het lidmaatschap kan weigeren of opzeggen. Het V.v.E.-lidmaatschap eindigt wanneer men ophoudt appartementseigenaar te zijn.

Het doel van de V.v.E. is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van de appartementsrechten. Hieronder valt het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken, maar bij Residentie de Burghave ook de uitgebreide dienstverlening. Welke zaken gemeenschappelijk zijn, staat beschreven in de splitsingsakte.

 

Structuur

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de V.v.E.. Minimaal twee keer per jaar komt de ledenvergadering bijeen (begroting en jaarrekening). De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de ‘Stichting Bestuur Burghave’. De ‘Stichting Bestuur Burghave’ heeft ten doel het behartigen van de belangen van de eigenaren en bewoners van Residentie de Burghave, het beheren van de middelen van de V.v.E. en het optreden als bestuur (conform het Burgerlijk Wetboek).

Het bestuur wordt geadviseerd door een aantal commissies:

  • Onderhoudadviescommissie
  • Bewonerscommissie
  • Interieurcommissie
  • Recreatiecommissie
  • Voedingscommissie
  • Bibliotheekcommissie
  • Tuincommissie

Het bestuur en onderhoudadviescommissie kunnen bestaan uit bewoners en externe leden. De leden van de overige commissies bestaan uit bewoners.

_avrdsc9362-bewerkt test (2)

Financiën

Jaarlijks wordt de exploitatiebegroting opgesteld en vastgesteld in de ledenvergadering. Alle kosten die in de exploitatiebegroting zijn opgenomen, worden betaald uit de servicekosten en het voorschot op de energiekosten.

Jaarlijks wordt de jaarrekening aan de leden gepresenteerd. Een tekort in het exploitatieresultaat wordt gefinancierd, na instemming van de leden, uit de algemene reserve. Een overschot wordt, met instemming van de leden, toegevoegd aan de algemene reserve.

Groot onderhoud en vervanging wordt gefinancierd uit de onderhoudsreserve. Maandelijks wordt een deel van de servicekosten aan deze onderhoudsreserve toegevoegd. Het onderhoud wordt gepland op basis van een meerjaren onderhoudsplan. Het gebouw verkeert in goede staat en ziet er zeer verzorgd uit. Aangezien er voldoende middelen aanwezig zijn in de onderhoudsreserve worden de leden niet verrast met eenmalige bijdragen ten aanzien van groot onderhoud of vervanging.

Jaarlijks vindt er een controle plaats op de financiële administratie door een accountant en wordt een beoordelingsverklaring afgegeven.

Beschikbare appartementen

Voor een overzicht van de beschikbare appartementen klikt u op onderstaande button.

Beschikbare appartementen